Exhibition at tm•gallery

LUMPUNKERÄÄJÄ

9.10. – 27.10.2019

Näyttelyn nimellä Lumpunkerääjä viittaan itseeni maalaustaiteen historian roskalavaa penkovana ja raa’an riemun kautta eri maalauksen traditioita kainalosauvoina käyttävänä hahmona. Toisaalta nimi kuvailee myös tapaa, jolla teosteni sisältö on hiljalleen kehittynyt; olen käytyjen keskustelujen, jaettujen kokemusten ja havaintojen pohjalta kehittänyt enemmän tai vähemmän fiktiivisiä hahmoja ystävistäni, läheisistäni ja itsestäni. Teokset ovat maalauksellista fanifiktiota tuntemistani ihmisistä ja levotonta fantasiaa itseni vaihtoehtoisista versioista.

Joel Slotte (s. 1987, Kokkola) työskentelee ja asuu Helsingissä. Hänen näyttelynsä koostuu figuratiivisista öljymaalauksista, joiden lähtökohtina ovat levoton fiktio, arkiset, alhaiset ja juhlavat anekdootit sekä silmitön aistillisuus. Slotten teoksia on ollut esillä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hänen teoksiaan on Helsingin taidemuseon, Pro Artibus -säätiön ja Kuvataideakatemian kokoelmissa.

 Näyttelyä ovat tukeneet Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus.

 LUMPSAMLAREN

9.10. – 27.10.2019

Titeln Lumpsamlaren beskriver mig själv som en figur som rannsakar soptippen av måleriets historia och lutar på måleriska traditioners kryckor med rå glädje. Å andra sidan beskriver titeln också metoderna med vilka jag utvecklat innehållet i mina verk; baserat på diskussioner, erfarenheter och observationer har jag skapat mer eller mindre fiktiva figurer av mina vänner och mig själv. Verken är målerisk fan fiction av människor jag känner och rastlösa fantasier om alternativa versioner av mig själv.

Joel Slotte (f.1987, Karleby) bor och är verksam i Helsingfors. Hans utställning består av figurativa oljemålningar, vars startpunkter är rastlös fiktion, vardagliga, nedriga och högtidliga anekdoter och otyglad sensualitet. Slottes verk har ställts ut i Finland, Sverige och Danmark. Hans verk finns i Helsingfors konstmuseums, Stiftelsen Pro Artibus och Bildkonstakademins samlingar.

 Utställningen understöds av Finska kulturfonden, Svenska kulturfonden och Centret för konstfrämjande.

THE RAGPICKER

9.10. – 27.10.2019

The Ragpicker as a title describes myself as a character rummaging through the dumpster of the history of painting while leaning on crutches of painterly traditions. The title also describes the method with which I’ve developed the content of my work; based on conversations, shared experiences and observations, I’ve created fictional characters of my friends, loved ones and of myself. The works are painterly fan fiction of the people close to me as well as restless fantasies of alternative versions of me.

Joel Slotte (b. 1987, Kokkola) lives and works in Helsinki. His exhibition features figurative oil paintings based on restless fiction, everyday, lowly and festive anecdotes and indiscriminate sensuality. Slotte has exhibited his work in Finland, Sweden and Denmark. His works are included in the collections of Helsinki Art Museum, The Pro Artibus Foundation and The Academy of Fine Arts in Helsinki.

The exhibition is supported by The Finnish Cultural Foundation, The Swedish Cultural Foundation in Finland and Arts promotion Centre Finland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *